ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยการใช้บริการของเว็บไซต์ PGM88 นี้ ท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

 1. การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
  โดยการใช้บริการของ PGM88 นี้ ท่านยืนยันว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการในแต่ละหน้า และยอมรับตามเงื่อนไขทุกประการที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้
 2. การใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา
  ท่านจะต้องใช้บริการของ PGM88 นี้เพื่อการใช้งานที่เป็นไปตามกฎหมายและมีความสุภาพ และไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์
 3. การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิก
  เพื่อใช้บริการของ PGM88 นี้ ท่านจะต้องลงทะเบียนและสมัครสมาชิกก่อน โดยท่านต้องระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม และยอมรับให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกต้องและเป็นจริง โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกและทำตามวิธีการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 4. การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบริการ
  PGM88.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบในการเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ
 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  PGM88.com จะดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด แต่ท่านต้องรับรู้ว่าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลทุกประเภท จึงขอแนะนำให้ท่านเป็นคนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง
 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย
  ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการเมื่อใช้บริการของ PGM88.com และไม่นำเข้าข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ต่างๆ ท่านยืนยันว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายใดๆ ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ในการใช้บริการของ PGM88.com
 7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  PGM88.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสมบูรณ์แบบ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้ในการใช้งานของบริการ และไม่รับผิดชอบในการเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการหรือการไม่สามารถใช้บริการได้
 8. ลิขสิทธิ์
  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกประการเมื่อใช้บริการของ PGM88.com และไม่นำเสนอหรือแจกจ่ายสิ่งที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปยังบริการของ PGM88 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 9. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  PGM88.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำ
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ขัดต่อกัน
  หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ขัดต่อกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้เป็นข้อบังคับที่ใช้บังคับได้ต่อเนื่อง
 11. การเปลี่ยนแปลงบริการ
  PGM88.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับประกันว่าบริการจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีการเกิดการขัดข้องในอนาคต
 12. ข้อตกลงทางกฎหมาย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อขัดแย้งใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านตกลงยินยอมให้ศาลฟ้องคดีดังกล่าวในศาลที่มีเขตอำนาจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การใช้บริการของ PGM88.com จะถือว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดเลิกใช้บริการของ PGM88.com โดยทันที